In samewerking met LeadSA

nooi ons alle leerders, ouers en onderwysers uit

Lead SA

In collaboration with LeadSA

we invite all learners, parents and teachers

om ons Hoofrekenprogram plus aanlynoefeninge gratis af te laai.

Dis ontwerp vir leerders in Gr 4-6 en almal wat nog hul nie tafels en kombinasies ken nie - leerders wat hierdie nie baie goed ken nie, sal nié die meer ingewikkelde somme kan baasraak nie en dus nie vorder in Wiskunde nie.

Kliek hier vir meer inligting en 'n skakel om die werkvelle af te laai.        

to download our Mental Maths programme with online exercises for free.

Is is designed for Gr 4-6 learners or anyone who has not mastered tables and bonds - learners need to know these basic facts by heart or they will not be able to master the more difficult sums.

Click here for more info and a download link.

 

Gaan asseblief ondertoe vir 'n skakel om die gratis basiese stel hoofrekenwerkvelle af te laai.

Please scroll down for a link to our page to download the free basic set of mental math worksheets.

 

HOOFREKEN /  MENTAL MATHS

 

voorblad

"Op die eerste dag het my klas 'n gemiddeld van 68,8% behaal vir hul spoedtoetse. 
Teen Dag 10 was die gemiddeld 94% - 'n 25% verbetering - verstommend!
Ek glo dit sal hul Wiskunde-punte die res van die jaar opstoot."

 

WERKVELLE EN AANLYNOEFENINGE

WORKSHEETS AND ONLINE TESTS

Baie Graad 4-6 leerders sukkel met moeiliker Wiskunde-bewerkings (soos lang deling en -vermenigvuldiging, asook die optel en aftrek van breuke) omdat tafels en basiese Wiskunde-kennis nie vasgelê is nie. 

 

Ons spreek hierdie probleem aan met:

v  300 werkvelle met hoofreken geskik vir die intermediêre fase (± Graad 4 tot 7-vlak )

v  Die eerste tien "Basiese Hoofreken"-werkvelle word gebruik om vas te stel of leerders hul tafels en kombinasies ken - ideaal vir  die begin van die jaar.

v  Daarna volg werkvelle wat meer ingewikkeld is en toets of begrippe in die intermediêre fase vasgelê is. 

v  Werkvelle is gegradeer volgens moeilikheidsvlak - Vlak 1 is makliker, min of meer Gr.4-standaard, terwyl Vlak 4, ± Gr.7-standaard, die moeilikste is. 

v  Daar is ook remediërende werkvelle om spesifieke probleme aan te spreek, bv. leerders wat sukkel met deel; met nul en een, ens.

v  Die meeste werkvelle het 50 vrae elk en kan aan die begin van 'n les gebruik word - sowat 5 tot 10 minute, of soos deur die opvoeder bepaal word.

v  Dit werk veral goed by groot klasse, waar mondelinge hoofreken nie so suksesvol is nie.

v  Memorandums vir elke werkvel is ook beskikbaar, asook tabelle met tafels en kombinasies wat leerders kan gaan leer, en grafieke waarop resultate aangeteken kan word.

v  Aanlynoefeninge is ook beskikbaar wat leerders by die skool of tuis kan oefen.

Many Grade 4-6 learners struggle with more difficult Math concepts (e.g. adding of fractions and long division) simply because they do not know their bonds and tables.

 

We address this problem with: 

 

v  300 mental maths worksheets for the intermediary phase (± Grade 4 to 7-level)

v  The first set of ten "Basic Mental Maths" worksheets may be used at the beginning of the year to establish whether learners know their basic times tables and bonds.

v  The following sets of worksheets are more difficult and test learners' knowledge of necessary concepts.

v  Worksheets are graded - Level 1 is easier, more or less Gr 4-standard, and Level 4, ± Gr 7-standard, more difficult.

v  There are a few remedial worksheets as well, e.g. to address specific problems, e.g. division, problems with 0 and 1.

v  Most worksheets have 50 questions and they are ideal to use for 5 to 10 minutes at the beginning of a lesson, or as determined by the teacher

v  These worksheets are used successfully in large classes where oral mental maths often fails.

v  Also available are memorandums for worksheets, fact sheets with times tables to learn as well as graphs for learners to record results.

v  Learners can also use our online exercises to practise at school or at home.

 

 


STELLE WERKVELLE BESKIKBAAR / AVAILABLE SETS OF WORKSHEETS


Vlak / Level 2

Basic worksheets / Basiese werkvelle
(for all learners / vir alle leerders)


A1Mental Level2 (+-x÷).doc

A2Mental Level2 (+-x÷) 0&1 .doc

E2Mental Level2 (+) big numbers, no regroup.doc

E3Mental Level2 (-) big numbers, no regroup.doc

F3Mental Level2 Multiply with zeros.doc

G1Mental Level2 (+-) inverse.doc

G2Mental Level2 (x÷) inverse.doc

G3Mental Level2 (+-x÷) inverse.doc

I1Mental Level2 Count forward.doc

J1Mental Level2 (÷x) Fraction of number.doc

J2Mental Level2 (÷x) Fractions mixed exercises (A).doc

K1Mental Level2 (+x) Perimeter, area.doc

L1Mental Level2 (÷) Short Division.doc

L2Mental Level2 (x) Short Multiplication.doc

L3Mental Level2 (+x-) Calculations in columns.doc

M1Mental Level2 (+-x÷) Circles.doc

M2Mental Level2 Input-output.doc

N1Mental Level2 (x) x10, x100, x1000.doc

N2Mental Level2 (x) x10,100,1000 money.doc

N3Mental Level2 (÷) ÷10, ÷100, ÷1000.doc

O1Mental Level2 (+-x÷) Multiple operations.doc

P2Mental Level2 (x÷) Simplify fractions.doc

P3Mental Level2 (x÷) Proper to decimal fractions.doc

P5 Mental Level2 Mixed to improper fractions.doc

P6Mental Level2 Equivalent fractions.doc

P7Mental Level2 Fractions mixed exercises (B).doc

P8Mental Level2 Add Subtract fractions.doc

P9Mental Level2 Preparation for decimal fractions.doc

Q1Mental Level2 Rounding.doc

R1Mental Level2 (x+-) Frenzies.doc

S1Mental Level2 (x+-) Mixed exercises.doc

T1Mental Level2 (+) Adding money.doc

U1Mental Level2 Time.doc

 

Vlak / Level 1

Diagnostic & remedial / Diagnosties & remediërend
(jonger leerders of dié wat hulp benodig / younger learners or those who need help)


B1Mental Level1 (x) 0-12.doc

B2Mental Level1 (x) 0-5.doc

B3Mental Level1 (x) 6-12.doc

C1Mental Level1 (÷) 1-12.doc

C2Mental Level1 (÷) 1-5.doc

C3Mental Level1 (÷) 6-12.doc

D1Mental Level1 (x÷) 0-12.doc

E1Mental Level1 (+-) up to 20.doc


Vlak / Level 3

Advanced / Gevorderd
(verrykking vir sterker leerders / enrichment for stronger learners)


A3Mental Level3 (+-x÷) big numbers .doc

A4Mental Level3 (+- up to 30, x÷) 100 sums.doc

E4Mental Level3 (-) bigger numbers.doc

F1Mental Level3 (x) 12-16x.doc

F2Mental Level3 (x) 17-21x.doc

G4Mental Level3 (+-x÷) inverse mixed.doc

G5Mental Level3 (+-x÷) inverse mixed bigger numbers.doc

H1Mental Level3 (+x) Multiples-Veelvoude.doc

I2Mental Level3 Count forward.doc

K2Mental Level3 (+x) Perimeter, area.doc

P1Mental Level3 (x÷) Equivalent fractions (3).doc

Vlak / Level 4

Grade 7 / Graad 7


T1Mental Level4 Powers Roots (Gr 7).doc

T2Mental Level4 (x÷) calculations with integers.docVir elke werkvel is daar 'n memorandum met antwoorde / For every worksheet we provide a memo with answers

 

 

NOTAS VIR OPVOEDERS

A NOTE TO EDUCATORS

Hoewel u die werkvelle op enige manier kan gebruik of inkorporeer in u klas, gee ons die volgende voorstelle:

a)    Die tabel hierbo dui die nommers van elke oefening aan en wat elkeen behels.

b)    Begin met die Basiese Hoofreken A1 en doen een oefening per dag met die hele klas. 

c)     Gee vooraf die volgende inligting aan leerders:

v  Moenie vashaak by 'n som nie.  As jy nie die antwoord ken nie, gaan aan met die volgende som en keer terug as jy klaar is.

v  As jy klaar is voor die tyd om is, gaan weer deur jou antwoorde en maak seker dat alles reg is.

d)    Leerders kry 5 minute om 'n toets te doen (A1-10).  Vir ander oefeninge kan opvoeders die tyd verminder of vermeerder soos nodig.

e)    Daarna ruil hul om en elke leerder merk iemand anders s'n.

f)     Die opvoeder lees die vrae én antwoorde uit (bv. 6 x 5 = 30) - hierdie dien as verdere ouditiewe vaslegging van tafels.

g)    Die leerder wat nasien, tel die punte op, skryf dit in, teken daaronder en gee terug.

h)    Elke leerder teken nou self sy/haar punte op die grafiek aan (kies self: blok- of lyngrafiek, of gebruik verskillende tipes - dis goeie vaslegging vir datahantering).

i)      Leerders kan ook hul totaal en/of gemiddelde bereken (hul kan sakrekenaars hiervoor gebruik) - dit verbeter hul begrip van datahantering.

j)     Leerders doen verbeteringe vir huiswerk, merk dit op hul tafelblad (met 'n 'highlighter' of kleurpotlood) en gaan leer die somme wat hulle verkeerd gehad het.

k)    Nadat die eerste groep oefeninge (A1) voltooi is, kan u die klas volgens hul resultate hierin verdeel in twee groepe.

l)      Die swakker groep doen die Vlak 1-oefeninge (intervensie) - u behoort nou duidelik te kan sien waar elkeen se probleem lê, bv. by deling.

m)   Indien 'n assistent of remediërende opvoeder beskikbaar is, kan hy/sy die swakker groep help, of u kan dit ook gee as tuisprogram.  

n)    Die sterk groep, wat reeds hul tafels en kombinasies goed ken, gaan voort met die ander Vlak 2 en die Vlak 3-oefeninge.  Sodoende vorder elke leerder volgens sy/haar vlak.

o)    Swakker leerders kan óók die Vlak 2 en 3-oefeninge doen - u kan hulle meer tyd gee om dit te voltooi, of hul kan dit uitwerk op papier.

p)    Pryse en kompetisies is baie motiverend - gee belonings vir volpunte of 'n mooi verbetering, of maak gee 'n beloning vir die hele klas om 'n sekere gemiddeld te bereik.

q)    Gebruik die reeks Quia-oefeninge op die internet wat hierby aansluit - sien http://www.thinkonline.co.za/quia.htm vir die volledige lys. Leerders kan hierdie ook gebruik om na skool of tuis te gaan oefen.

 

There are many ways to use and incorporate these worksheets in your teaching. A few suggestions for inexperienced educators:

a)    The table shows the number of each exercise and what the exercise entails.

b)    Starting with the Basic Mental Maths set A1, do one exercise per day with the whole class. 

c)     Ensure that the learners are aware of the following before commencing:

v  Don’t get stuck on one sum.  If you do not know the answer, continue with the next sum and return to it once you have completed the rest.

v  If you finish with time to spare, go through your work again and check that your answers are correct.

d)    Learners get exactly 5 minutes to complete a test (A1-A10).  More or less time can be given for other exercises.

e)    They then swap tests and everyone marks someone else’s work.

f)     The educator reads out the questions as well as the answers (e.g. 6 x 5 = 30) – this serves as a further auditory reinforcement of their tables.

g)    The learner marking the work, counts the marks, fills them in and signs the test before returning it to the appropriate learner.

h)    Each learner then plots his/her results on the graph. (The choice is yours: bar graph or line graph, or a variety of types – good consolidation of data handling skills).

i)      Learners can also calculate their totals and/or average marks (calculators may be used for these calculations).

j)     Learners do the corrections for homework, mark them on the tables worksheet using a highlighter or a coloured pencil crayon, and then go and learn those that were wrong.

k)    After completing the first group of ten exercises (A1), you can use the results to divide your class into two groups.

l)      The weaker group then does the Level 1 exercises (intervention) – you should now be able to identify where each learners struggles (e.g. division). 

m)   If an assistant or remedial teacher is available, he/she could assist the weaker group, or you could give it as part of the homework programme.  

n)    The strong group, those who already know their tables and combinations well, continue with the other Level 2 and Level 3 exercises. In this way, each learner is able to progress at his/her own pace.

o)    Weaker learners can also do the Level 2 and 3 exercises – give them extra time or allow them to do their calculations on paper.

p)    Competitions and prizes are very motivating – reward full marks or a good improvement, or challenge the whole class to achieve a better average.

q)    Use our set of Quia internet exercises at http://www.thinkonline.co.za/quia.htm to practise at school or at home.

 

 

Download these worksheets for free from http://www.thinkonline.co.za/gratis.htm

 

worksheet1   worksheet2

Werkvel / Worksheet Level 2  ~  Tafels feiteblad / Tables factsheet

 

 

MATHS24-kaarte/cards

Uitstekende speletjie om hoofreken en getalbegrip te bevorder
Excellent game to improve mental maths and number concept

maths24

Download these cards for free from http://www.thinkonline.co.za/gratis.htm   ~ print and cut out 

Each card has a different combination of 4 numbers. Cards are worth 1, 2 or 3 points, rated by difficulty.

Look at the middle of a card to determine its point value:  1 dot = 1 point; 2 dots = 2 points; 3 dots = 3 points

OBJECT OF THE GAME:

Be the first player to make 24 with all 4 numbers on the card.

You can add, subtract, multiply or divide. You have to use all four numbers. Each number may be used only once.

For example:  if the numbers are 2, 2, 6, 8:

You could make 24 by explaining (8-2) x (6-2) = 24.

(There might be more than one solution)

Don't get mixed up with a 6 and a 9 - every number is underlined, so you can clearly see the difference!

HOW TO PLAY:

Count off a stack of cards from the deck (we suggest you use 12 cards for any easy start).

Any number of players can play.

(We suggest two players against each other so that every child is involved - rotate partners after 10-15 minutes and shuffle the cards. 
A tournament where winners play against winners, etc. works well and keeps everyone challenged)

All players are playing at the same time, for the same top card.

Start playing using only one point or two point cards. Add the "three point" cards as you get better.

To win a card, you must be the first to figure out how to make 24.

Claim your card by saying "I got it".  If you are the first to claim the card and correctly explain a solution, you win that card.

Once you take that card, the next card is in play.

The winner is the one with the most points after all cards are claimed.

Total your score by adding up the point value of your cards.

For example: If you have 4 "one point" and 3 'two point" cards at the end of the game, your score is 10

 

 

 

Click here for an order form in MSWord-format.

Kliek asseblief hier vir 'n bestelvorm in MSWord-formaat.

Please click here for an order form in pdf-format.

Kliek asseblief hier vir 'n bestelvorm in pdf-formaat.

Namibia and other countries: Please send us an e-mail.

 

 

 

 

Think Online versprei leermateriaal wat afgelaai word - dis gebaseer op die SA-leerplan, en opgestel en getoets deur ervare opvoeders.

Think Online distributes downloadable learning material, based on the South African curriculum and designed and tested by experienced teachers.

 

Skole betaal 'n bedrag per jaar om toegang te kry tot al ons leermateriaal - kliek asseblief hier vir meer besonderhede.

Schools pay one amount per year to obtain access to all our learning material - please click here for more information.

 

 

 Oval: Bestel
Order

 

 MEER INLIGTING / MORE INFORMATION: 

thinkonline13@gmail.com

Fax/Faks 086 766 2558

 

Last revised:
2017-04-11

Kernwoorde vir soekenjins:

Afrikaans vir Almal  Afrikaans spelling exercises online speloefeninge aanlyn African languages teach Afrikaans teacher Dutch English Afrikaans translation

Afrikaans worksheets Exciting Afrikaans tasks werkvelle taakkaarte Primary Schools  Punktuasie Beeldspraak Vergelykings Intensiewe vorme Idiome Woordsoorte Selfstandige naamwoorde Werkwoorde Voorsetsels Telwoorde Voegwoorde Byvoeglike naamwoorde Bywoorde Lidwoorde Voornaamwoorde Meervoude Verkleinwoorde Afkortings en akronieme Leenwoorde Aanspreekvorme Sinonieme Antonieme Homonieme Homofone Direkte en indirekte Rede Skryftekens Enkelvoudige en samegestelde sinne Aktiewe en passiewe vorm Konsonante, vokale en lettergrepe Manlike en vroulike geslag Trappe van vergelyking Digkuns:  Woordeskat   Educational Laerskole skole opvoedkundig Afrikaans online games Afrikaanse wordsearches Afrikaanse Taalreëls woordeskat spelling prosa poësie metataal horlosies timers Time timer bestel order  Afrikaans learning games  Voorbeelde van Afrikaanse vraestelle Afrikaanse spelkompetisie spelolimpiade taalolimpiade vir die laerskool hersieningsoefeninge taallleer oefeninge

Afrikaans language exercises taaloefeninge Afrikaans Taal Leer Afrikaans aanlyn Learn Afrikaans online Afrikaanse blokkiesraaisels Afrikaans wordsearches  Afrikaans vir almal klaskamer onderrig vasvra blokkiesraaisels lettergrepe homonieme homofone dictionary Namibia Namibië inheemse tale Afrika

Afrikaans tuisonderrig tuiswerk huiswerk hersiening vaslegging homeschooling taalolimpiade leenwoorde leestekens punktuasie Suid-Afrika Leer Afrikaans  Learn Afrikaans  Afrikaans Speltoetse Alfabetiese spellyste taalreëls anagramme onderwysers opvoeders leerders leerlinge Afrikaans taalreëls spelreëls learner and teacher support materials

Graad 4 Vier Graad 5 Vyf Graad 6 Ses Afrikaans metataal Afrikaans Intermediêre fase Leerarea Afrikaans Modules South Africa meervoude verkleinwoorde punktuasie Sinonieme Antonieme Idiome Woordsoorte Rededele Senior Primêr Hulp vir Onderwysers Opvoeders Leesbegrip Afrikaans language taakkaarte leerplanne konsepleerplanne CAP CAPS-dokumente CAPS documents Gratis tafeltoetse spoedtoetse tafelbladsye Free times tables sheets Xhosa learn isiXhosa second additional language tweede addisionele taal

Handskrif Writing korrekte skrif vir Suid-Afrikaanse skole drukskrif kursiewe skrif plakkaat correct handwriting for South African schools cursive print

 

 

 

 

 

http://etrader.kalahari.com/ecentral/images/kalahari_home.gif

Gr 4-5

obie

grace

tess

sing

moeilikheid

kiefgerief

karnaval

pippie1

kalle

Gr 6-7

paddaprins

spinnekopspeletjie

hemelbesem

flipom

perfek

thomasgeraamte

13spook

nog13spook

oorleef

Gr 8-9

thomas

fietse

quantum1

quantum2

quantum3

hunger1

hunger2

hunger3

flambards

Web Hosting

gridhost_banner